Audit z 2. 5. 2016

18.11.2016 09:44

Zpráva z auditu programu Ekoškola

          

Název školy

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž

Adresa školy

 

Masarykova 161, 768 05 Koryčany

 

Jméno ředitele školy

RNDr. Vlastimil Válka

Jméno koordinátora programu

Mgr. Jiří Tyl

Datum auditu

2. května 2016

Jména auditorů

 

Blažek Jan, Servítová Marie

 

 

První žádost o první titul Ekoškola

 

1.  Naplnění kritérií 7 kroků programu Ekoškola

 

Název kroku

Počet získaných bodů

Požadovaný počet bodů

Ekotým

 

84

 

65

Analýza

 

84

 

60

Plán činností

 

87

 

60

Monitorování a vyhodnocování

72

55

EV ve výuce

 

68

 

50

Informování a spolupráce

69

65

Ekokodex

 

77

 

50

2.  Slovní hodnocení školy

Podrobný popis dosaženého stavu v jednotlivých kritériích najdete v příloze zprávy.

 

2.1.  Shrnutí kvality realizace programu na škole:

Škola začala realizovat Program Ekoškola na velmi vysoké úrovni. Největší podíl na tom má koordinátor pan učitel Jiří Tyl, který si přinesl zkušenosti s koordinací programu ze své předchozí školy. Pan učitel Tyl se Ekoškole věnuje nad rámec běžných povinností (pořádá pro žáky naučné exkurze, výlety do přírody apod.) a je velmi tvůrčí ve vymýšlení prvků, které podporují identitu a motivaci členů Ekotýmu. Výsledkem je stmelený a vnitřně motivovaný Ekotým, který je asi nejsilnější částí programu. Koordinátor se žákům snaží přenechávat zodpovědnost za dílčí úkoly. Žáci tak mají své role, které je baví a umí je popsat. Člen Ekotýmu Honza, který s koordinátorem vede schůzky, je ostatními dokonce vnímán jako „šéf Ekotýmu“. Úkoly z Plánu činností žáci plní z vnitřního přesvědčení, svou práci dokážou srozumitelně vysvětlit a zasadit do širších souvislostí.  Kromě úkolů z Plánu činností realizují  i své vlastní nápady (např. EkoMikuláš) a jejich přírodovědná a ekologická gramotnost je nadprůměrná. Nutno dodat, že program by nešel v takové míře rozvinout bez podpory ředitele školy Vlastimila Války, který do Ekoškoly vstupoval s jasnou vizí, kterou dokázal předat. Různými způsoby na škole podporuje demokratické principy a přátelskou atmosféru, která se promítá i do fungování Ekotýmu.  

 

2.2.  Přehled silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech

 

Ekotým

Silné stránky: Ekotým tvoří zástupci ze všech tříd a je doplněn i o zástupce z řad zaměstnanců školy a rodičů. Každý člen Ekotýmu má svoji roli, kterou dokáže jasně popsat. Členové Ekotýmu jsou pro svoji práci motivováni nejen vnitřně, ale i osobností a nadšením koordinátora programu. Ten vymýšlí neustále nové motivační a tmelící aktivity pro členy Ekotýmu i pro ostatní žáky školy. Nápaditost a kreativita, nejen v názvech akcí, vedou k větší aktivitě a nadšení všech zúčastněných. Žáci tak získávají environmentální a sociální dovednosti a vytváří si postoje, které využijí i později ve svém osobním životě.

Slabé stránky a doporučení: Domníváme se, že koordinátor dobře zvládá předávání zodpovědnosti žákům. Doporučujeme v tom i dál pokračovat, např. při vedení a plánování schůzek. Toto může vést k ještě většímu zapojení a motivaci žáků pro plnění úkolů. 

Ekotým je v současné podobě stmelený a funkční. Doporučujeme však nezapomínat na jeho kontinuitu a být otevřený dalším zájemcům nebo si cíleně vychovávat mladší žáky, kteří jednou převezmou role těch starších.  

Analýza

Silné stránky: Analýza stavu školy byla zpracována velmi důkladně za pomoci pracovních listů programu Ekoškola a byla doplněna o informace získané z dotazníků. Do zjišťování informací o škole bylo zapojeno mnoho tříd formou Ekoštafety a tím se Analýza a její obsah dostaly do povědomí celé školy.

Slabé stránky a doporučení: informovanost o výsledcích Analýzy je ve škole na vysoké úrovni. Pro zvýšení zájmu obce o aktivity Ekotýmu by bylo dobré prezentovat výstupy Analýzy i širší veřejnosti. Může to vést k většímu zájmu lidí o případnou bližší spolupráci se školou.

 

Plán činností

Silné stránky: Plán činností má propracovaný systém fungování dvou na sebe navazujících plánů. Dlouhodobý pětiletý Plán činností obsahuje i cíle Ekotýmu v jednotlivých oblastech  a menší měsíční Plány pak na něj smysluplně a logicky navazují. Členové Ekotýmu chápou provázanost a smysluplnost obou plánů a celý systém je tak velmi funkční.

Slabé stránky a doporučení: Při tvorbě Plánu činností je vhodné pracovat také se silnými stránkami, které byly výsledkem Analýzy. Jejich opomíjení může vést k tomu, že se z nich mohou postupem času stát slabé stránky.

Zajímavým úkolem by mohlo být zjišťování, zda systému provázanosti obou plánů rozumí  i ostatní žáci školy či veřejnost. Pokud budou i ostatní chápat spojitost mezi úkoly  a dlouhodobými cíli, je větší šance, že se do plnění úkolů aktivně zapojí.

 

Monitorování a vyhodnocování

Silné stránky: S jednotlivými úkoly se pracuje na každé schůzce. Zde se hodnotí, zda jsou splnitelné v daném období, či budou přesunuty do dalších plánů. Hodnocení je pravidelně zapisováno do obou plánů systémem značek srozumitelných pro všechny členy Ekotýmu.

Slabé stránky a doporučení: U nesplněných úkolů může být všem srozumitelnější, pokud bude hodnocení doplněno i o důvody nesplnění v daném období. Pro další práci s Plánem činností se tak může jednat o zdroj informací do dalších let a doplnění zdůvodnění tak může vést k efektivnějšímu plnění úkolů.

 

Environmentální výchova ve výuce

Silné stránky: Témata jsou zařazena do ŠVP v mnoha předmětech a naplňována jsou  i v jednorázových akcích školy. Na škole také probíhá již několik let soutěž Ekotřída roku. Hodnotí se třídění odpadu, prostředí ve třídě, šetření vodou a energiemi a účast na ekologických akcích pořádaných Ekotýmem. 

Slabé stránky a doporučení:  Pro větší motivaci žáků k environmentálnímu chování ve škole i mimo ni může být přínosné vytváření programů pro ostatní žáky samotnými členy Ekotýmu. Informace získané přímo a osobně od vrstevníků mohou zanechat v žácích další významné stopy pro vytváření environmentálních hodnot žáků.

 

Informování a spolupráce

Silné stránky: Ekotým má k prezentaci svých činností a akcí k dispozici nejen nástěnky ve škole a vlastní webové stránky, ale i vitrínu v centru města. Zde jsou informace o proběhlých akcích i ostatní informace prezentovány přehledně a jsou pravidelně aktualizovány.

Slabé stránky a doporučení: Možnou cestou posunu by mohlo být zapojení se do spolupráce s obcí a větší propagace aktivit Ekotýmu širší veřejnosti, případně ostatním obcím v okolí.  Navázání vztahů se zástupci obce případně dalšími obyvateli obce může vést k větší podpoře aktivit Ekotýmu a získání dalších dovedností pro žáky. 

 

Ekokodex

Silné stránky: Do tvorby školního Ekokodexu byla zapojena celá škola. Na jeho grafické podobě se hlasováním podíleli všichni žáci. Každá třída si pak zhotovila také vlastní třídní Ekokodex. 

Slabé stránky a doporučení: Vzhledem ke každoročnímu příbytku nových žáků je dobré pravidelně zjišťovat, zda s obsahem a ztvárněním Ekokodexu nadále souhlasí všichni ve škole.    

             

Ekologický provoz:

Vybraná témata: Energie, Voda, Odpady, Prostředí školy.  

Silné stránky: Škola se velmi důsledně věnuje tématu Odpady. Žáci třídí všechny druhy odpadů včetně hliníku, tetrapaku, nebezpečného odpadu, elektroodpadu nebo bioodpadu. Na chodbě školy je umístěn lis na PET láhve, ve třídě přírodopisu je „třídící koutek“ včetně žížalníku. Žáci z Ekotýmu vědí, co se s jimi vytříděným odpadem děje, zároveň propagují „život bez odpadu“. Žáci hlídají hospodaření s vodou a jsou schopní vysvětlit výkyvy zaznamenaných hodnot (např. dopouštění venkovního jezírka v době sucha), u kohoutků jsou cedulky motivující k šetření vodou. Na zalévání se používá dešťová voda nebo voda ze školní studny. Motivační cedulky jsou také u vypínačů. Žáci monitorují spotřebu energie, kterou dávají do souvislosti s naměřenou venkovní teplotou. Důsledně odpojují elektrické spotřebiče ze zásuvek, hlídají správné větrání, iniciují čištění bojlerů nebo instalaci termofólií za topení. Na školní zahradě žáci budují prvky podporující biodiverzitu (ježkovník, ptačí budka, úkryty pro hmyz, jezírko) a na záhonech pěstují vybrané druhy bylin. Na zahradě se nachází také venkovní učebna. Aktuálně se Ekotým zaměřuje také na ozelenění vnitřních prostor školy, přičemž o květiny ve vestibulech a ve třídách se žáci sami starají. Na vybraná témata se Ekotým zaměřuje také v rámci realizace či zapojení do nejrůznějších kampaní a Dnů činu (kampaň Vypni mne!, Den úspor energie, Den bez odpadů, Den Země, Světový den Ekoškol, EkoMikuláš a další).  

Slabé stránky a doporučení: Jak bylo uvedeno výše, doporučujeme pracovat také s těmi stránkami, které v Analýze vyšly jako silné, a tyto rozvíjet případně alespoň udržovat. Například i v tématu Odpady, které je jinak na škole realizováno velmi kvalitně, by se leccos dalo dále posouvat. O mnohých slabých stránkách vědí sami žáci, například nevyřešený problém s papírovými ručníky na toaletách. Stálo by za to také více propagovat a zútulnit venkovní učebnu, která se bohužel v současnosti příliš nevyužívá. Mohlo by to přitáhnout pozornost ostatních k rozmanitým prvkům a aktivitám, které Ekotým na školní zahradě realizuje.   

 

2.3. Závazná doporučení, která je třeba naplnit do příštího auditu

 

3. Příloha: kritéria a indikátory s označeným dosaženým počtem bodů 

 

Komise jmenovaná ředitelem vzdělávacího centra TEREZA uděluje Základní škole Koryčany titul Ekoškola.

 

Jména a podpisy členů komise   

 

. . . . . . . . . . . . . . .                        . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Petr Daniš                   Mgr. Martina Hoferová       Ing. Jan Smrčka

 

 

TEREZA, vzdělávací centrum z.ú., 

Národní koordinátor programu Ekoškola

 Haštalská 17, 110 00, Praha 1

 Tel: 224 816 868, fax. 224 819 161

 E-mail: ekoskola@terezanet.cz; www.ekoskola.cz

 

—————

Zpět